Probíhající vědecké projekty

Josef Hlávka, jeho předchůdci a pokračovatelé. Právní postavení a sociální funkce nadací v českých zemích a v Československu od konce 19. století do roku 1951 a po roce 1989

Začátek projektu: 2008

Stipendium Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Projekt sleduje tři cíle: podat ucelený obraz místa nadací v legislativní struktuře, postihnout rozsah nadační činnosti (umění, věda, vzdělání, zdravotnictví, pomoc sociálně slabším členům společnosti), a poznat osobnosti, jež nadace zakládali a spektra jejich motivací, a konečně odpovědět na otázku, jakou (sociální) roli nadace sehrávaly ve vývoji české společnosti.

 

Bibliotheca economicaEconomica bibliotheca

Začátek projektu: 2007

Národohospodářská fakulta/CIKS VŠE/ČSOB (autorka a vedoucí projektu). Projekt vychází z kurzu Zlatý fond českého ekonomického myšlení, v němž studenti knihovnicky i věcně zpracovávají knihy z historických fondů VŠE (rešerše, anotace, autoritní záznamy). Soustředíme se na knihy vydané před rokem 1948. V lednu 2008 byly zprovozněny oficiální internetové stránky projektu, www.bibliothecaeconomica.cz, které mají podobu první otevřené digitální knihovny v ČR. Výhradním partnerem projektu je ČSOB.

Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880-1950

Začátek projektu: červenec 2007

Mezinárodní projekt VW-Stiftung Hannover/ Europa-Universität Viadrina Frankfurt nad Odrou (řešitelka tématu Peasant parties between nation states, democracy and minority rights 1890 – 1950). Mým úkolem v rámci tohoto mezinárodního projektu je analyzovat proměny agrárních politických stran a hnutí. Pracuji komparativní metodou, do níž jsem zahrnula všechny země střední a východní Evropy, a za osu komparace jsem zvolila pozemkovou reformu, která po první světové válce proběhla ve 23 zemí Evropy, způsobila značné majetkové přesuny, v mnohonárodnostních státech zasáhla práva menšin, ale především zásadním způsobem ovlivnila ekonomické vztahy v zemědělství. Agrární politické strany se ji pokusily využít jako strategii na cestě k politické moci. V tomto procesu byla jistě nejúspěšnější agrární strana československá.